เกี่ยวกับเรา

บริษัท สำนักงานบัญชี เอ เอ็ม จำกัด

บริษัท สำนักงานบัญชี เอ เอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีโดยการจัดทำหนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษี ใบอนุญาตเลขทะเบียน สสช 41/2564 เป็นหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านบัญชี ภาษี และข่าวสารของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้งประชุมสามัญและวิสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 หรือประกาศข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การปิดงบการเงินประจำปี การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก อำนาจกรรมการ  การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามกฎหมาย


หนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากกรมพัฒนาฯ

หนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีสามารถใช้เป็นหลักฐานการลงประกาศหนังสือพิมพ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหนังสือพิมพ์รายวันบัญชีและภาษีจัดส่งไปทั่วประเทศไทยให้กับลูกค้าที่ต้องการหนังสือพิมพ์ฉบับจริง และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศดาวน์โหลดและเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศ อีกทั้งเรายังจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษตามมาตรฐานหนังสือพิมพ์


หนังสือพิมพ์ของเรา

บริษัทได้ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันเป็นแผ่น ดังนั้นขนาด A4 จึงใช้ได้ นอกจากนี้สะดวกและง่ายต่อการเก็บรักษา และบริษัทพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยกระดาษตามมาตรฐานหนังสือพิมพ์และสามารถส่งได้ทั่วประเทศ 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)